Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

De Arbowet verplicht de werkgever om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een PAGO te doen. Dit onderzoek is erop gericht de gezondheidsrisico’s van het werk zoveel mogelijk te voorkómen of te beperken (Arbowet art. 18). Werknemers kunnen hier op vrijwillige basis gebruik van maken. De inhoud van het onderzoek is afgestemd op de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers kan hebben.

Verschil PAGO – PMO

Een PAGO is functie-risico-gebonden (geldt dus niet automatisch voor alle werknemers) en moet verplicht worden aangeboden als er sprake is van een restrisico. PAGO moet niet verward worden met een algemene gezondheidsscreening zoals met het PMO wordt beoogd. In een PAGO worden alleen dié aspecten van de gezondheid onderzocht die een relatie hebben met de gevaren en risico’s in het werk.

Mogelijkheden

Medity biedt verschillende PAGO’s aan die voor u als werkgever van belang kunnen zijn. Hieronder staan deze kort beschreven:

  • Audiometrisch onderzoek: hierbij meet Medity in hoeverre er risico’s zijn voor de medewerkers die werken met een schadelijk geluidsniveau en adviseren wij u en uw medewerkers over de te volgen maatregelen.
  • Visusonderzoek: dit geldt bij beeldschermwerk.
  • Biological monitoring: dit is een onderzoek waarin in de urine en/of bloed wordt gekeken naar de opname van gevaarlijke stoffen. Dit levert een beeld van de blootstelling aan en opname van bepaalde gevaarlijke stoffen.

Meer weten over een PAGO voor uw organisatie?

Neem contact op