Privacyverklaring

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij zijn van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliƫnten en bezoekers van deze website, van essentieel belang is voor onze activiteiten.

Een korte toelichting op wat dit voor ons betekent:

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten.
De verwerkte persoonsgegevens kunnen per dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgebonden medische gegevens verdienen extra zorgvuldigheid bij verwerking. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijkĀ (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.
Binnen 4 weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Medity ook gebruikt om u gericht te informeren over onze diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij ons melden.